Порядок рассмотрения статей

 1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Російської електронної бібліотеки (Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)), міжнардної науко-метричної бази Index Copernicus та власних сайтах журналу : chasopys.snu.lg.ua ;  chasopys.jimdo.com.
 2. Статті до журналу приймаються за встановленим графіком:

  • в № 1 - до 28 (29) лютого поточного року;
  • в № 2 – до 30 травня поточного року;
  • в № 3 - до 30 серпня поточного року;
  • в № 4 - до 30 листопада поточного року.
 3. Статті, що надійшли, розглядаються редакційною колегією протягом двох тижнів.

 4. Редакційна колегія правомочна надіслати статтю на додаткове рецензування.
 5. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти цю статтю на доопрацювання автору.
 6. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 7. У разі відхилення поданої статті редакційна колегія дає автору розгорнутий висновок.
 8. Автори протягом 7 днів отримують повідомлення про статтю, яка надійшла. Через два тижні після реєстрації статті редакція повідомляє авторам про результати рецензування та про план публікації статті.
 9. Редакційна колегія представляє автору примірник журналу, що містить опубліковану статтю.


Порядок рецензування статей


Наукові статті, що надійшли до редакції журналу, проходять процес двоетапного сліпого  рецензування, за такими формами:


 • зовнішнє рецензування (відносно автора статті) - спрямування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі, які не працевлаштовані в одній науковій установі з автором:
 • внутрішнє рецензування -  спрямування рукописів статей членам редакційної колегії.Відповідальний редактор протягом 7 днів повідомляє авторів про отримання статті.
Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.


У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:


 • чи відповідає зміст статті заявленій в назві темі;
 • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
 • чи доступна стаття читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором;
 • висновок про можливість опублікування даного рукопису в журналі: «рекомендується до публікації у науково-виробничому журналі "Часопис економічних реформ"», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».


Рецензії завіряються у порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.


Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст негативної рецензії направляється автору електронною поштою, факсом або звичайною поштою.
Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.

Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.
Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний редактор інформує про це автора і вказує терміни публікації.
Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії та редакції журналу .

 

Перелік авторів науково-виробничого журналу представлено вченими, аспірантами, молодими науковцями та діловою елітою страни з багатьох вищих навчальних закладів України та наукових установ зарубіжжя, зокрема:

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці
Вища школа імені Б. Анського, м. Варшава, Польща
Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг
Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
Донецький державний університет управління, м. Донецьк
Донецький національний технічний університет, м. Донецьк
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Донецьк
Дрогобицький державний технологічний університет, м Дрогобич
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
Інститут Академії наук Республіки Узбекистан, м. Ташкент, Узбекистан
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, м. Донецьк
Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України, м. Донецьк
Інститут соціально-економічних та енергетичних проблем Півночі Комі Наукового центу Уральського відділення Російської Академії наук, м. Сиктивкар, Республіка Комі, Росія
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ
Київський національний лінгвістичний університет, М. Київ
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя
Коледж м. Дунайварош, м. Дунайварош, Угорщина
Курський філіал Фінансового університету при Уряді РФ, м. Курськ, Російська Федерація
Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, м. Сімферополь
Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Київська обл. Одеська національна морська академія, м. Одеса
Одеський державний економічний університет, м. Одеса
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
Полтавський університет економіки та торгівлі, м. Полтава
Сумський державний університет, м. Суми
Східно-Казахстанський державний технологічний університет, м. Усть-Каменегірськ, Казахстан
Таврійський Національний Університет ім. В.І.Вернадського, м. Сімферополь
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
Університет Банківської справи національного банку України, м. Київ
Університет доктора, професора Ассена Златарова, м. Бургас, Болгарія
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
Харківський національний економічний університет, м. Харків
Херсонський національний технологічний університет. м. Херсон
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
Шахтинський інститут Південно-Російського державного технічного університету, м. Шахти, Росія