Часопис економічних реформ


ЧАСОПИС економічних реформ

науково-виробничий журнал

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р. науково-виробничий журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку наукових фахових видань (детальніше), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з економічних наук.

 

 Архіви всіх випусків та номерів журналу доступні у повному та вільному доступі на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

  наукова періодика

 

АЕА Класифікатор:  Journal of Economic Literature (JEL) Classification System

 

ISSN 2221-8440

Журнал 3 березня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань

(ISSN International Centre, м. Париж).

 

Видання індексується Google Scholar 

 

Часопис економічних реформ з січня 2014 року індексується ще однією міжнародною наукометричною базою 

Research Bible, Токіо, Японія ! 

 

Research Bible
Research Bible


 

Американським видавництвом Bowker (Нью-Йорк) було проведено моніторинг якості видання та статей, що видаються журналом "Часопис економічних реформ". Дослідження дало позитивні результати, до журналу має зацікавленність  американська наукова аудитория, тому з січня 2014 року науково-виробничий журнал 

"Часопис економічних реформ" включено до міжнародної наукометричної бази Ulrich's Periodicals Directory!

 

 

За результатами щорічного оцінювання та ранжування наукових журналів каталогом Центральної  та Східної Європи та наукометричним індексатором Index Copernicus журнал з листопада 2012 р. включено до даної міжнародної наукометричної бази!

  

 

Часопис економічних реформ у Index Copernicus 

 

 

 

Журнал індексується міжнародною наукометричною базою 

Часопис економічних реформ у Російському індексі наукового цитування (РІНЦ)

Ліцензійна угода № 210-04/2013 від 25 квітня 2013 р.

 

 

Інформаційна довідка

Мова видання журналу : змішаними мовами - українською, російською та англійською. 
Всі матеріали, що надходять для публікації в журналі, мають зовнішнє рецензування, крім того проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля до друку.
Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. 
Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 

 

Рік заснування: 2010
Проблематика: висвітлення питань соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки; досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва; досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності
ISSN: 2221-8440
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19842-9642 ПР від 19.03.2013
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 31.05.2011 (Бюлетень № 7)
Галузь науки: економічні науки, державне управління
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головний редактор: Калінеску Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор
Відповідальний редактор: Ліхоносова Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент
Члени редколегії: Бобильова А.З., д-р екон. наук; Даніч В.М., д-р екон. наук; Житна І.П., д-р екон. наук; Житний П.Є., д-р екон. наук; Заблодська І.В., д-р екон. наук; Закжевски Ю., канд. екон. наук; Йонова І., канд. екон. наук; Левашова Л., канд. екон. наук; Рамазанов С.К., д-р екон. та техн. наук; Третяк В.В., д-р екон. наук; Чиж В.І., д-р екон. наук
Адреса редакції: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
квартал Молодіжний, 20-А, Луганськ, Україна, 91034
Тел.: /0642/ 500-748
Факс: (0642) 41-31-60
E-mail: info@taxation.lg.ua ;   uni@snu.edu.ua

 

Засновник

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.
24 факультети, 105 кафедр,
Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання,
магістратура державного управління,
Науково-дослідний інститут прикладної екології.
34 тисячі студентів, аспірантів і докторантів,
більш 200 докторів та 700 кандидатів наук.

http://snu.edu.ua/welcome.php